Bizi takip edin
|
EN

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgiler


Mimarlık her türden programa sahip tek bir yapı ya da yapılar kompleksinin, kullanıcı kriterlerinin de dikkate alınarak, hem estetik hem de teknik ilkelerin eşliğinde tasarımının yapıldığı ve denetiminin sağlandığı meslek dalıdır. Dünyada kurumsallaşması en erken tamamlanmış meslek Mimarlıktır. Küçük bir konut projesinden, büyük ölçekli (havaalanı, hastane, vb) yapılara kadar geniş bir spektrumda çalışan Mimarlar, tasarımlarını insan ölçeğinden kentsel ölçeğe yayılan bir etki alanı içerisinde oluştururlar. Bir mimar tasarımlarında yapının taşıyıcı sistemi, malzemesi, iklimlendirilmesi, gibi en önemli detaylara da yer verdiği gibi çeşitli biçimlerde var olmuş ve farklı kullanım alanlarına yayılmış olan estetik ilkeleri de göz önünde bulundurur. Mimarlar mimarlık tarihi ve kuramlarından, dijital ve işlemsel tasarıma, sürdürülebilir ve yeşil bina tasarımından yapı yönetimine, taşıyıcı sistem tasarımından, koruma ve restorasyon projelerine kadar birçok alanda uzmanlaşabilirler. 

Meslek tanımlarını yaparken genel eğilim ‘Mimar binanın dışını, İçmimar içini tasarlar’ şeklindedir. Ancak bu varsayım oldukça yanlıştır. Mimar ve İçmimarın bir takımın elemanları olduğu ve birçok durumda birlikte çalıştıklarının farkında olmak gereklidir. Mesleki terimlerle açıklamak gerekirse, Mimarlar ve İçmimarlar farklı mekansal ölçekler üzerinde çalışırlar. İçmimarlar mekanın karakteristik özellikleri ve içmekan kalitesi ile ilgili donanıma sahipken, Mimarlar bir binayı anlatımı, tasarım felsefesi, kabuğu (cephesi), strüktürel (taşıyıcı) sistemleri, inşa malzemeleri, vb. ile tamamlanmış bir proje olacak aşamaya kadar sıfırdan tasarlarlar. Mimarlığın profesyonel ve eğitim içerikleri kentsel planlama, inşaat mühendisliği, sanat, tarih, koruma ve restorasyon ile bağlantılıdır. Kısaca, Mimarlık mesleği ve eğitimi Sanat ve Mühendisliğin kesişim noktasıdır. 

Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri yapıları planlama ve tasarlama aşamalarında beraber çalışırlar. Ancak, Mimarlık mekansal planlama, işlevsellik ve estetik kriterlerle ilgilenirken İnşaat Mühendisliği normal ve aşırı (deprem gibi) durumlarda binanın sağlamlığını sağlayacak tasarımın strüktürel elemanları üzerine odaklanırlar. İnşaat Mühendislerinin sorumluluğu bina ve kullanıcı güveliğini sağlamak için gerekli hesaplamaları yapmaktır. Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri odağı mekansal çözümleme olan projelerde çoğunlukla birlikte çalışırlar, ancak İnşaat Mühendisleri köprü, yol, baraj, enerji santralleri gibi mega-yapılar ile de ilgilenirler. 

Mimarlık, bina yapım sanatı, bilimi ve işletmesidir. Bir mimar yalnızca yapılı çevrenin tasarım ve inşasında değil aynı zamanda konsept tasarımı, problem çözümü ve proje yönetimi gibi birçok konu hakkında eğitilir ve deneyim kazanır. Mimarlık mesleğine ilgilisi olan adayların:

 • Bir grup önünde sözlü sunum yapabilecek ve fikirlerini ifade edebilecek ileri iletişim yeteneklerine,
 • Birçok görsel materyal (çizim, eskiz, fotoğraf, ve üç boyutlu modeller) aracılığı ile fikirlerini sunabilecek yüksek seviye yaratıcılık ve hayal gücüne,
 • Yapılı çevreye, şehirlere, toplumların sosyal, ekonomik ve politik boyutlarına duyulan ilgiye,
 • Problem çözümü ve matematik yeteneğiyle analitik düşünce yapısına,
 • Uzun saatler boyunca çalışmak ve fikirlerini yeniden değerlendirmeye isteğe sahip olması gerekir.

Çizim yapabilmek, Mimarlık mesleğinde fikirlerin ve projenin ifade edilebilmesi açısından önemli bir araçtır. Bu sebeple, öğrencilerin 1. ve 2. sınıfta aldıkları temel çizim dersleri, öğrenciye sıfırdan başlayarak gerekli donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır. Mimarlık meslek doğası gereği soyut fikirlerin görselleştirilmesi üzerine kuruludur ve bu yüzden çizim eğitim ve profesyonel hayatın her alanında gereklidir. Eğer öğrenci çizim konusunda zayıf ise, derslerde ve kişisel zamanında gerekli gayreti göstererek bu açığını kapatma şansına sahip olabilir. Bunun yanı sıra iyi çizim yapabilme yeteneğinin fikirleri ifade etme konusunda amaç değil sadece bir araç olduğu da unutulmamalıdır. Günümüzde giderek daha da önem kazanan bilgisayar destekli eskiz ve çizim yapabilme olanakları Mimarlara fikirlerini hayata geçirebilme konusunda yeni olanaklar sağlamaktadır. 

İzmir çevresi, antik çağ uygarlıklarının doğduğu ve geliştiği yer olarak birçok tarihsel dönemin Mimarlık örneklerini yansıtan bir yapıya sahiptir. Efes, Bergama, Erythrai, Teos gibi antik şehirlerin yakınlığı ve Agora ve Tepekule’yi içeren Smyrna bölgesi bu mimarlık ürünlerinin nasıl geliştiğini gösteren bir kentsel müze niteliğindedir. İzmir, eski çağlardan beri hep çeşitli din ve kültürlerin kesiştiği kozmopolit bir yapıya sahip olmuştur. Bu zengin yapının Mimarlıktaki etkileri geçmişte ve günümüzde gözlemlenmektedir.  Modern zamanlarda kent merkezinin yeniden yapılandırılmasından dolayı çağdaş mimarlığın değişik örneklerinin evrildiği / geliştiği ilginç bir kent dokusu da İzmir’de oluşmaktadır. Mimarlık okumak isteyen bir öğrencinin bu zengin altyapı ve potansiyeli içeren İzmir kentini tercih etmesi büyük bir avantajdır. 

İEÜ Mimarlık Bölümü’nde, dijital temelli tasarım stüdyolarında geçekleşen ve inşa ederek öğrenmeye dayalı interaktif bir eğitim verilmektedir. Bölümün ayırt edici özelliği, öğretim üyeleri ce öğrencilerin canlı ve disiplinler arası bir tasarım kültürü içinde iletişim kurdukları bir Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde yer almasıdır. Fakülte içinde yer Alana bölümler arası ortak dersler, disiplinler arası araştırmalar, sergiler, konferanslar ve diğer tasarım etkinlikleri bu amaca hizmet ederler. Mimarlık Bölümü’nde yapılı çevrenin tasarımına ilişkin yeteneklerin geliştirildiği tasarım stüdyosu eğitimin temel odağını oluşturur. Stüdyo çalışmaları mimarlık teknolojisi ve bilgisayar kullanımından sanat, tasarım ve mimarlık tarih ve kurumlarına dek uzanan derslerle desteklenmektedir. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ders ve stüdyoları destekleyecek Fotoğraf Stüdyosu, Baskı Stüdyosu, CAD Laboratuvarı, MAC Laboratuvarı, ve Maker Laboratuvarı gibi ileri tesisler ile donatılmıştır. Ek olarak, birçok lisans programı 4 yıllık lisans derecesi üzerine 2 yıllık yüksek lisans derecesi sunar. İEÜ Mimarlık Bölümü 4 yıllık lisans derecesi üzerine 4+1 yüksek lisans derecesi olanağı da tanımaktadır.

4 yıllık Mimarlık programı öğrencileri profesyonel kariyerlerine hazırlamak için oldukça yoğun geçer. İEÜ Mimarlık Bölümü’nde verilen eğitim mimari tasarım ve inşa pratiğine dayalı ileri mekansal algıyı yaratmaya yönelik teorik ve uygulamalı bir program sunar. Bu eğitimin sonucunda Mimarlık Bölümü mimarlık algısı ve eleştirisini geliştirecek, mimarlığın küresel ve yerel ölçekteki sosyal ve ekonomik etkilerini tartışabilecek tasarım stüdyosu üzerine odaklanır. Öğretim programı sınıf çalışması, mimari sunumlar, jüriler ve mimari temsiliyet malzemeleri ve görselleştirme teknikleri üzerine yoğun bir program ile desteklenir. 

Mimarlık Bölümünde okumak masraflı olabilecek birçok malzeme, ekipman kullanımı ve çizim & baskı gerektirir. Ancak malzeme masrafı tasarım çözümü ve öğrencinin sunum ve maket yapımım tekniğini göre şekil almaktadır. 

Mimarlık Bölümü’nde tamamlanması gereken üç staj vardır. 1. sınıfın sonunda öğrenciler farklı malzeme yapılarını, rölöve, ölçü alma veya maket yapım bilgilerini geliştirdikleri “ST 100 -Atölye Stajı” tamamlarlar. 2. sınıfın sonunda öğrencilerin şantiye alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini geliştirmeyi hedefleyen “ST 200-Şantiye Stajı” tamamlanmalıdır. 3. sınıfın sonunda ise öğrenciler tasarımdan inşaya bir mimari projenin her aşamasını ve olası problemlerini gördükleri “ST 300-Ofis Stajı” tamamlarlar.

Öğrenciler yaz stajları için kurum ve kuruluşları kendileri bulmalıdır. Ancak öğretim elemanları sektördeki güçlü bağlantı ve deneyimlerinden faydalanarak gerekli durumlarda tavsiyeler verebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen  https://mmr.ieu.edu.tr/tr/stajlar adresini ziyaret edin.

Mimarlık Bölümü’nün Avrupa’daki birçok üniversite ile ERASMUS anlaşmaları bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen https://mmr.ieu.edu.tr/tr/erasmus adresini ziyaret edin.

İEÜ lisans seviyesindeki öğrencilerin kurduğu öğrenci topluluklarını mali olarak desteklemektedir. Mimarlık Bölümü’nde “Mimarlık Kulübü” ve “CUT PAPER” adında öğrenciler tarafından kurulmuş iki organizasyon vardır. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.facebook.com/pg/CutPaperCommunity/about/?ref=page_internal adresini ziyaret edin.

İEÜ Çift Ana Dal ve Yan Dal dereceleri sunmaktadır. Daha fazla bilgi için http://mmr.fadf.ieu.edu.tr/tr/cift-anadal-ve-yan-dal-programlari adresini ziyaret edin.

İEÜ Mezunlar Derneği bütün mezunların lisansüstü eğitim ve kariyer bilgilerini listelemektedir. Daha fazla bilgi için lütfen https://mmr.ieu.edu.tr/tr/mezunlarimiz adresini ziyaret edin.

Ülkemizde inşaat sektörü sürekli büyüyen ve gelişen bir iş alanıdır. Bu sebeple Mimarlara ve onların deneyimlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Mimarlık mesleği belirli bir kuruma doğrudan bağlı olmada, bağımsız olarak yürütülebilir. Bu açıdan mezunlarımız kendi mimari tasarım bürolarını açabilir ya da birden fazla mimarin bir araya geldiği ortak çalışma ortamlarında görev alabilirler. Öte yandan mimarlık mezunlarının kamu ve özel sektör projelendirme ve inşaat birimlerinde tasarım, kontrol, danışmanlık ve uygulama aşamalarında etkin roller üstlenmeleri, mümkündür. Kamu sektöründe çalışmayı tercih edenler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve yerel belediyelerin imar ve inşaat bölümlerinde görev alabilirler. Mezunlarımız ayrıca akademik bir kariyer yapmayı tercih edebilirler.

İEÜ’de lisans derecesine sahip öğrencilerin kayıt olabileceği birçok lisansüstü program mevcuttur. Mimarlık ve Tasarım alanlarındaki öğrenciler için Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 6 Lisansüstü Program sunmaktadır:

 • İleri Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
 • Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 • Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 • Tasarım Çalışmaları Doktora Programı
 • Tasarım Yönetimi (Tezsiz)
 • Yat Tasarımı (Tezsiz)

Daha fazla bilgi için lütfen ana menüdeki Akademik > Lisansüstü Programlar sayfasını bulunuz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.