ARCH 415 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnşaat Yapım Senaryoları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 415
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders, öğrencilere tasarımı tamamlanmış bir projenin yapım döneminin hemen başında, mevcut tasarım ve projeye özgü bilgiler esas alınarak, proje yapım çalışmalarını, stratejik yaklaşımlar, teknolojik bilgiler ve yöntemler ile sistematik olarak organize etmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yapım çalışmalarının süreçlerinin genel akışı ve doğrusal olmayan niteliğini tanımlayabilecektir.
 • İş kalemlerinin ölçülmesinin kurallarını ve kullanılan birimleri açıklayabilecektir.
 • Öneri yapım senaryolarının yapısı, iş kalemleri dökümü (WBS), öneri iş programı için öncelikleri belirleyebilecektir.
 • Uzmanlarla ortak çalışma geleneğinin yerleşmesi için yeni teknoloji ve teknikleri önerebilecektir.
 • Yaygın kullanılan iş makinaları ve onların performans bilgilerini değerlendirebilecektir.
 • Kuruluş çalışmalarını, geçici tesislerin planlamasını, saha organizasyon şemaları ve işgücü tahminlerini yapabilecektir.
 • İnşaat sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği başlıklarını tartışabilecektir.
 • Yıkım işlerini, atık yönetimini ve çevresel konuları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Ders öğrencilere her biri kendine özgü nitelikleri olan yapıların yapım çalışmalarına başlamadan hemen önce yapım stratejilerinin ve metotlarının oluşturulma süreçlerini tanıtacaktır. Ders, sektörde eksikliği bariz bir şekilde hissedilen, kaynak israfını önlemeye dönük hedefleri olan ve “Yapım Senaryosu” olarak adlandırılan çalışmaların bir sistematik izlenerek “yapının kâğıt üzerinde yapılarak tamamlanması” üzerine oluşturulmuştur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çok disiplinli inşaat yönetimi bilgi alanlarının genel tanıtılması. Proje yaşam döngüsü ve proje bazlı çalışmaların doğası. S.Alten, F.Hazer Sancar, L.Özhan 2020, “İnşaat Seköründe Proje Yönetimi – Türkiye İçin Bir sentez” S.88-90
2 İnşaat yapım çalışmalarının süreç akışı ve onların döngüsel olmayan genel karakteri. S.Alten, F.Hazer Sancar, L.Özhan 2020, “İnşaat Seköründe Proje Yönetimi – Türkiye İçin Bir sentez”S.278
3 “Yapım uygulama yöntemleri” ve genel başlıkları nelerdir? Hangi maksatla kullanılır? S.Alten, F.Hazer Sancar, L.Özhan 2020, “İnşaat Seköründe Proje Yönetimi – Türkiye İçin Bir sentez” S. 133-270
4 Bir yapım senaryosu nasıl hazırlanır? Yapılar için özgün bir strateji belirlenmesi. İnşaat teknolojilerinin ve tekniklerinin tanıtılması, detaylı iş dökümü –WBS- ve öneri iş programı için önceliklerin belirlenmesi “Masterformat” The Construction Specifications Institute and Construction Specifications Canada. (Tüm doküman referans kaynak olarak kullanılacaktır.)
5 Kuruluş ve hazırlık çalışmaları. Kolaylaştırma (Facilitating) işleri ve doğası. Hazırlık işleri ve genel giderler. Saha organizasyon yapılanmalarının genel nitelikleri ve işgücü tahminleri nasıl yapılabilir? “Masterformat” The Construction Specifications Institute and Construction Specifications Canada. The New Rules of Measurement (NRM) by the Royal Institutution of Chartered Surveyors' (RICS) S.22, 38
6 Yeni tekniklerin ve teknolojilerin kullanımı ile geliştirilen yaratıcı yapım süreçlerinin oluşturulması. Örnek bir vaka çalışması (uygulama) ile anlatım.
7 İnşaat çalışmalarında İş ve işçi sağlığı ve güvenliği konuları. Ceylan H. 2014 “Türkiye’de İnşaat sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi” International Journal of Engineering Research and Development. Vol 6, No:1 January 2014
8 Yıkım işleri, inşaat projelerinde atık yönetimi ve çevre koruma başlıkları. S.Alten 2007 “Belek sahillerinde kumullar, fıstık çamları ve bir konaklama yapısı” Boyut Yayınları ( Uygulamaya dönük alıntılar)
9 Yaygın kullanılan iş makinaları ve ekipmanları ve onların performanslarının bilinmesi. İnşaat malzemeleri, depolar, inşaat malzemelerinin depolanmasında dikkat edilecek hususlar. Değişik ekipmanların kullanma rehberleri (vinçler, beton mikserleri, kazma araçları)
10 Saha ziyareti
11 Ödev ile ilgili bilgiler ve yapım senaryosu başlıkları gözetilerek örnek projenin tanıtılması.
12 İş kalemlerinin ölçülmesine dönük prensipler ve kullanılacak birimlerin tanıtılması. The New Rules of Measurement (NRM) by the Royal Institutution of Chartered Surveyors' (RICS) S.15
13 İş kalemlerinin ölçülmesine dönük prensipler ve kullanılacak birimlerin tanıtılması. The New Rules of Measurement (NRM) by the Royal Institutution of Chartered Surveyors' (RICS) S.15
14 “Yapım Senaryosu” taslak tasarımı için yapılan ön çalışmalar üzerine tartışmalar, kritikler
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Atkins J.B.& Simpson,G.A. 2008  Managing Project Risk: Best Practice for Architects and Related Professionals, John Wiley, Hoboken, NJ. ISBN : 978-0-470-27381-4
 • Ceylan H. 2014 “Türkiye’de İnşaat sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi” International Journal of Engineering Research and Development. Vol 6,No:1 January 2014 Researchgate .net/Hueseyin Ceylan / Publication /321391924
 • Crumm L.W.1971  Value Engineering “The Organizational Search for Value.” Longman ISBN 0 582 41038 X
 • Flagan R. George, N 1993, Risk Management and Construction. Blackwell Science Ltd. ISBN – 13 978- 0632028160
 • PMBOK Guide, Fifth edition, 2013 A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute (PMI) ISBN – 13: 978-193 5589679
 • S.Alten, F.Hazer Sancar, L.Özhan 2020, “İnşaat Seköründe Proje Yönetimi – Türkiye İçin Bir sentez” T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları  ISBN : 978-605-4763-76-4.
 • S.Alten 2007 “Belek sahillerinde kumullar,fıstık çamları ve bir konaklama yapısı” Boyut Yayınları  ISBN 978-975-23-0758-2
 • The New Rules of Measurement (NRM) by the Royal Institution of Chartered Surveyors' (RICS) ISBN 978 I  84219 7684
 • Masterformat The Construction Specifications Institute and Construction Specifications Canada.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
29
58
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
6
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Profesyonel düzeyde mimarlık hizmeti verir.

X
2

Tasarım ve inşaat pratiklerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin bireysel ve takım halinde çözümlerinde sorumluluk alır.

3

Proje hizmetlerinin sağlanması süreçlerinde diğer disiplinlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlamak için gereken yöntemleri kavrar.

X
4

Mimari tasarım ve uygulama kaynaklı yöntemleri, kavramları ve teorileri anlar, yorumlar ve değerlendirir.

X
5

Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı, farklı ölçeklerdeki mimari stratejileri üretir.

X
6

Yapılı çevrenin üretimi süreçlerindeki çeşitliliği, küresel kültür ve tarihsel gelenekler ile yorumlayarak eleştirel bir kavrayış geliştirir.

X
7

Yapı malzemelerinin, ürünlerinin ve bileşenlerinin yapı sistemleri içerisindeki performanslarına dair teorik ve teknik bilgiyi uygular.

X
8

Güncel bilgi ve bilgisayar tabanlı iletişim teknoloji ve araçlarını kullanarak mimari fikir ve önerileri sözlü, yazılı ve görsel olarak sunar.

9

Mimari sorunların çözümü için edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip öğrenme gereksinimlerini ve süreçlerini yönlendirerek eleştirel düşünce ve tasarım üretir.

X
10

Mimarlık alanında kendisini sürekli yenileme ve eğitme insiyatifini gösterir ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Mimarlık ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.